PENYIMPANGAN MANUSIA DARI JALAN YANG BENAR (2)

(2) Kekhalifahan Manusia di Bumi dan Syarat-syaratnya
Kekhalifahan manusia dimuka bumi mempunyai syarat tertentu,yakni selalu iltizam (komit) dengan ketaatannya terhadap Rabbyang memiliki perintah dan larangan. Manusia senantiasa dituntut melaksanakan segala perintah-Nya karena mengharap pahala-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya karena takut siksaan-nya.Semua ini dalam rangka menghormati,menjujung tinggi,mencintai,dan mengagungkan-Nya.
Oleh karena itu msalah khilafah manusia dimuka bumi ini tidak lain adalah masalah ibadah manusia kepada Allah yang Maha Kuasa. Seperti dalam firman-Nya:

‘’Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia,melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku’’ (Adz-Dzariyat 56)

Menurut Ibnu Taimiyah, Allah disembah pada setiap jaman sesuai dengan yang di perintahkan-Nya pada jaman itu. (Qaidah Jalilah Fit-Tawassul Wal-Wasilah 41)
Adapun menurut Ibnu Katsir, makna ayat tersebut adalah bahwa Allah Swt menciptakan hamba-hamba hanya untuk beribadah kepada-Nya,dan tidak mempersekutukan-Nya.Maka barang siapa mentaati Allah,ia akan mendapatkan balasan-Nya yang paling sempurna, dan barang siapa menentang Allah, ia akan mendapat siksaan-Nya yang amat pedih. (Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir 3:387)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama