Riya' Membuat Ustadz Dan Pembaca Al-Qur'an Ini Masuk Neraka

Disebutkan dalam hadits Rasulullah bahwa di hari Kiamat kelak akan ada orang orang yang semasa hidupnya mati dalam perang untuk membela agama tapi ditolak amalnya oleh Allah, ada juga seorang Ustadz yang telah mengajarkan ilmunya tapi Allah tidak menerima amalnya sebagai seorang Ahli Ilmu, ada juga orang yang selalu membaca Al-Qur'an namun apa yang telah dilakukannya menjadi sia-sia dihadapan Allah. Ada apa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal ibadah, akan tetapi semuanya dilakukan agar mendapat pujian dari orang lain (riya)

Riya adalah merupakan sebuah aktifitas hati yang sangat berbahaya namun kedatangannya sering tidak disadari oleh seseorang, bahkan penyakit hati ini sering menjadi dasar bagi seseorang dalam menjalankan amal ibadah, yang diburu bukan ridlo Allah melainkan pujian dari sesamanya.

Mestinya dalam melakukan ibadah hanya ada satu tujuan yaitu pengabdian terhadap Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita sekalian, dan bukan dengan tujuan lain. Melakukan ibadah dengan riya akan membuat seseorang terjerumus dalam kemusyrikan tanpa disadarinya.

Riya' Membuat Ustadz Dan Pembaca Al-Qur'an Ini Masuk Neraka

Sahabat Ibnu Abbas ra berkata, bahwa ada seorang lelaki menghadap Rasulullah saw seraya berkata: "Ya Rasulallah, aku berhenti di suatu tempat dengan maksud mencari keridhaan Al­lah, Ian agar diperlihaikan kepadaku tempat tinggalku." Rasulul­lah tidak menjawab ucapan lelaki tersebut, hingga kemudian turun ayat: "Barangsiapa berharap untuk bertemu dengan keri­dhaan Tuhannya, maka hendaklah selalu beramal saleh dan nada menyekutukan dengan sesuatu dalam beribadah kepada Tuhan­nya." (HR. Hakim, dan termasuk hadis shahih yang juga diri-wayatkan deh Imam Bukhari dan Muslim).


22. Sahabat Jundub bin Abdillah ra berkata, bahwa Rasulul­lah saw telah bersabda: "Barangsiapa memperlihatkan amal ke-baikannya, maka Allah akan menggugatnya kelak di hari kiamat Dan barangsiapa memperlihatkan amal kebagusannya kepada umat manusia dengan maksud agar disanjung serta dipuji, maka Allah akan memperlihatkan semua kejelekannya kepada seluruh umat manusia." (HR. Bukhari dan Muslim).


Sahabat Abi Sa'id bin Abi Fadhalah telah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Ketika Allah mengumpul-kan umat yang terdahulu dan umat yang terakhir pada hari ki­amat, yakni suatu hari yang tiada diragukan lagi kedatangannya, maka terdengar suara yang mengumandang: Barangsiapa ber­amal disertai penyekutuan terhadap Allah, maka hendaklah dia meminta pahala amalnya kepada sesuatu yang telah disekutukan-nya. Sebab sesungguhnya Allah adalah terlepas dari segala per-sekutuan." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Riya' Membuat Ustadz Dan Pembaca Al-Qur'an Ini Masuk Neraka

Sahabat Abi Hurairah ra telah berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda: "Allah swt telah berfirman: Aku adalah terhindar dari persekutuan. Barangsiapa mengerjakan suatu amal untuk mencari keridhaan-Ku, sedangkan dalam melaksanakan amal itu disertai penyekutuan kepada selain Aku, maka sesungguhnya Aku tidak bertanggung jawab atas amal tersebut Sedangkan amal perbuatan itu adalah milik barang yang disekutukan kepada-Ku." (HR. Ibnu Majah, dan perawinya dapat dipercaya).        


Sahabat Abi Hurairah ra telah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Manusia yang pertama kali dihisab amalnya kelak pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang seakanr akan mati syahid. Allah kemudian memperlihatkan ber-bagai macam kenikmatan kepadanya, seraya berfirman: "Apakah amal yang engkau lakukan sehingga mendapatkan kenikmatan yang besar itu?" Lelaki itu menjawab: "Aku berperang karena mencari keridhaan-Mu, hingga kemudian aku gugur sebagai syu-hada." Kemudian Allah berfirman: "Engkau. bohong. Engkau berperang hanya agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan harapanmu itu pun sudah terlaksana." Lalu lelaki itu ditarik mu-kanya, dan dilemparkan ke dalam siksa neraka. Selanjutnya yang termasuk golongan pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah orang yang belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan, serta yang ahli membaca_Al-Qur*ah. Dan Allah memperlihatkan ke­nikmatan yang luar biasa kepadanya, seraya berfirman: "Apakah yang engkau perbuat hingga meihperoleh kenikmatan sebesar itu?" Lelaki itu menjawab: "Aku belajar, mengajar serta mem-baca Al-Qur'an karena mencari'keridhaan-Mu." Lalu Allah ber­firman: "Engkau bohong. Engkau belajar dan mengajar agar dikatakan sebagai orang yang alim, dan engkau membaca Al-Qur'an hanyalah agar dikatakan sebagai orang yang jago baca. Maka segala apa yang engkau harapkan sudah terlaksana." Ke­mudian lelaki itu ditarik mukanya, dan dilemparkan ke dalam siksa neraka. Selanjutnya yang termasuk golongan pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat adalah orang yang diberi kekayaan melimpah oleh Allah swt. Kemudian Allah memperlihatkan segala ragam kenikmatan kepadanya, seraya berfirman: "Apakah yang engkau perbuat sehingga mendapatkan kenikmatan sebesar itu?" Orang itu menjawab: "Aku tidak pernah meninggalkan sedi-kit pun perkara-perkara yang Engkau ridhai dalam menasarufkan harta yang telah Engkau limpahkan kepadaku." Kemudian Allah berfirman: "Engkau bohong. Engkau mendermakan hartamu hanya karena agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Maka segala apa yang engkau harapkan kini sudah terlaksana." Lalu orang tersebut ditarik mukanya, dan dilemparkan ke dalam siksa neraka." (HR. Muslim dan Nasa'i).

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama